Vieš to lepšie?Napíš nám!

Predpoklady a parametre

Predpokladmi sa pre účely modelu myslia všetky faktory, parametre a iné hodnoty, ktoré ovplyvňujú model, od počiatočnej populácie cez úmrtnosť až po infláciu. Predpoklady sa rôzne menia v čase.

Iniciálna populácia

Z pohľadu vekovej štruktúry, štruktúry vzdelania a ekonomickej aktivity. Pre dosiahnutie čo najväčšej presnosti používame ako vstupné dáta pre pravdepodobnostné rozdelenia iniciálnej populácie výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, zverejnené Štatistickým úradom SR.

Z týchto dát potom vypočítame kumulatívne distribučné funkcie empirických rozdelení pravdepodobnosti, ktoré vyplývajú z týchto dát, pričom nás zaujíma najmä ekonomická aktivita vo vzťahu k úrovni vzdelania, veku a pohlaviu.

Z pohľadu rozdelenia platov iniciálnej populácie vychádzame z údajov Štatistické úradu:

Vzhľadom nato, že tieto 2 dátové zdroje nie sú plne kompatibilné, je potrebná značná štandardizácia a úprava dát tak, aby charakteristiky populácie zostali na správnej úrovni.

Z pohľadu štruktúry dôchodkov iniciálnej populácie vychádzame z dát sociálnej poisťovne, ktoré sme získali ich vyžiadaním na základe infozákona.

Globálne predpoklady scenára

Globálne predpoklady scenára sú riešené ako faktory, ktoré menia ostatné predpoklady v čase a teda stoja v hierarchií nad nimi. Sú dôležité nato, aby sme okrem scenára najlepšieho odhadu vedeli modelovať aj iné scenáre vývoja populácie ako celku ako napríklad baby boom, hospodárska kríza, smrteľné epidémie a iné.

Dajú sa rozdeliť na

Závislosti medzi predpokladmi

Predpoklady v reálnom svete nie sú od seba nezávislé. Ekonomický rast vplýva na zamestnanosť, zamestnanosť vplýva na príjmy jednotlivcov a príjmy jednotlivcov ovplyvňujú pôrodnosť. Preto je dôležité dobre popísať závislosti medzi jednotlivými predpokladmi.

Legislatívne predpoklady

Legislatívne predpoklady vie štát priamo ovplyvniť svojimi rozhodnutiami. Jedná sa napríklad o tieto

Základné predpoklady

Demografické

Demografické predpoklady priamo ovyplňujú a určujú stav populácie z pohľadu množstva. V našom modeli sa stav populácie z pohľadu množstva mení v závisle na nasledujúcich predpokladoch:

Úmrtnosť (zomieranie populácie, najmä v závilosti od pohlavia a veku)

Ako vstupné predpoklady o minulosti sú používané verejne dostupné Úmrtnostné tabuľky SR pre mužov a ženy. Zverejňuje ich výskumné demografické centrum

Základná verzia predikcie mier úmrtnosti v budúcnosti je pre každú kombináciu veku a pohlavia daná regresným modelom v tvare q(g,x) = a(g,x) * x^b(g,x), pričom parametre a,b sú fitované váženou metódou najmenších štvorcov.

Pôrodnosť (rodenie nových obyvateľov, najmä v závislosti od veku matky)

Ako vstupné predpoklady o minulosti sú používané verejne dostupné dáta o pôrodnosti: http://www.infostat.sk/slovakpopin/data/fertility.xls. Zverejňuje ich na portáli Slovak POPIN výskumné demografické centrum v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Základná verzia predikcie mier pôrodonosti v budúcnosti je pre každý vek ženy daná regresným modelom v tvare f(x) = a(x) * x^b(x), pričom parametre a,b sú fitované váženou metódou najmenších štvorcov.

Zahraničná migrácia (imigrácia a emigrácia)

Ako vstupné predpoklady o minulosti sú používané verejne dostupné dáta o zahraničnej migrácii:

Základná verzia predikcie mier emigrácie v budúcnosti je pre každú kombináciu veku a pohlavia daná regresným modelom v tvare em(g,x) = a(g,x) * x^b(g,x), pričom parametre a,b sú fitované váženou metódou najmenších štvorcov. Základná verzia predikcie mier imigrácie v budúcnosti je pre každú kombináciu veku a pohlavia daná regresným modelom v tvare im(g,x) = a(g,x) * x^b(g,x), pričom parametre a,b sú fitované váženou metódou najmenších štvorcov.

Ekonomické

Ekonomické predpoklady popisujú obyvateľostvo z pohľadu jeho činnosti a vplyvu na cash-flow štátu. Tieto predpoklady sú teda základom pre modelovanie finančných tokov napríklad pre dôchodkový systém.

Geografické

Geografické predpoklady popisujú rozloženie obyvateľstva z pohľadu umiestnenia v regiónoch Slovenska, mestách či vidieku.

Matice prechodu

Matice prechodu určujú v závilosti na vlastnostiach obyvateľa pravdepodobnosti, s akými sa zmení jeho stav zo súčasného na iný, napríklad s akou pravdepodbnosťou sa zmení stav "zamestnaný" na "nezamestnaný", "invalidný dôchodca", "predčasný dôchodca" atp. v závislosti od jeho veku, pohlavia či vzdelania.