Vieš to lepšie?Napíš nám!

Schéma modeluMatice prechodu

Matice prechodu určujú v závislosti na vlastnostiach obyvateľa pravdepodobnosti, s akými sa zmení jeho stav zo súčasného na iný, napríklad s akou pravdepodobnosťou sa zmení stav "zamestnaný" na "nezamestnaný", "invalidný dôchodca", "predčasný dôchodca" atp. v závislosti od jeho veku, pohlavia či vzdelania.

 • Matice prechodu demografických stavov
 • Matice prechodu ekonomických stavov
 • Matice prechodu geografických stavov
Globálny scenár

Globálne predpoklady scenára sú riešené ako faktory, ktoré menia ostatné predpoklady v čase a teda stoja v hierarchií nad nimi. Sú dôležité nato, aby sme okrem scenára najlepšieho odhadu vedeli modelovať aj iné scenáre vývoja populácie ako celku ako napríklad baby boom, hospodárska kríza, smrteľné epidémie a iné.

Dajú sa rozdeliť na
 • Dlhodobé - faktory, ovplyvňujúce predpoklady počas celého trvania simulácie
 • Strednodobé - faktory, ovplyvňujúce predpoklady počas niekoľkých rokov simulácie
Dáta o Slovenskej populácii

Pre dosiahnutie čo najväčšej presnosti používame ako vstupné dáta pre pravdepodobnostné rozdelenia iniciálnej populácie výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 zverejnené Štatistickým úradom SR.

Parametre iniciálnej populácie

Z dát o populácii vypočítame kumulatívne distribučné funkcie empirických rozdelení pravdepodobnosti, ktoré vyplývajú z týchto dát, pričom nás zaujíma najmä ekonomická aktivita vo vzťahu k úrovni vzdelania, veku a pohlaviu.

Legislatíva

Legislatívne predpoklady vie štát priamo ovplyvniť svojimi rozhodnutiami. Jedná sa napríklad o tieto:

 • Štruktúra a výška odvodov a iných platieb štátu
 • Štruktúra, podmienky a výška rôznych typov dôchodkov a iných sociálnych platieb
 • Dôchodkový vek
 • ďalšie
Závislosti

Predpoklady v reálnom svete nie sú od seba nezávislé. Ekonomický rast vplýva na zamestnanosť, zamestnanosť vplýva na príjmy jednotlivcov a príjmy jednotlivcov ovplyvňujú pôrodnosť. Preto je dôležité dobre popísať závislosti medzi jednotlivými predpokladmi.

Simulácia
Simulácia
Predpoklady modelu

Demografické

Demografické predpoklady priamo ovplyvňujú a určujú stav populácie z pohľadu množstva. V našom modeli sa stav populácie z pohľadu množstva mení v závislosti na nasledujúcich predpokladoch:

 • Úmrtnosť (zomieranie populácie, najmä v závilosti od pohlavia a veku)
 • Pôrodnosť (rodenie nových obyvateľov, najmä v závislosti od veku matky)
 • Zahraničná migrácia (imigrácia a emigrácia)

Ekonomické

Ekonomické predpoklady popisujú obyvateľstvo z pohľadu jeho činnosti a vplyvu na cash-flow štátu. Tieto predpoklady sú teda základom pre modelovanie finančných tokov napríklad pre dôchodkový systém.

 • Vzdelanosť
 • Zamestnanosť
 • Mzdy
 • Rôzne druhy dôchodkov

Geografické

Geografické predpoklady popisujú rozloženie obyvateľstva z pohľadu umiestnenia v regiónoch Slovenska, mestách či vidieku.

Iniciálna populácia

Počiatočný stav populácie generujeme zo stavu v roku 2011. Každý jednotlivec má priradený počiatočný stav jeho parametrov tak, aby ako celá populácia tak všetky zmysluplné podmnožiny (vekové skupiny, obyvatelia s podobnou úrovňou vzdelania, invalidní dôchodcovia atp.) vykazovali vlastnosti, ktoré sú veľmi blízke skutočnému stavu v populácii Slovenska.

Simulácia
Výsledky