Vieš to lepšie?Napíš nám!

Ako sa tvorí iniciálna populácia a aké atribúty majú jednotlivci v nej

Iniciálna populácia je generovaná Monte-Carlo modelom na úrovni jednotlivca (1 občana). Jednotlivec má priradených niekoľko atribútov, pričom množina atribútov je podľa potreby kedykoľvek rozšíriteľná o ďalšie.

Atribúty jednotlivcov v modeli

Stavové atribúty

Ostatné atribúty

Generovanie atribútov

Atribúty sa generujú náhodne (generátorom Mersenne-Twister) z pravdepodobnostných rozdelení, ktoré sú definované kumulatívnymi distribučnými funkciami. Hodnoty týchto funkcií sme vypočítali nasledovne:

Iniciálny vek, pohlavie, stav vzdelania a ekonomickej aktivity

Tieto údaje poskytuje štatistický úrad v dátových kockách výsledkov sčítania ľudu 2011, takže vieme veľmi presne nielen vekovú štruktúru, úroveň vzdelania a ekonomickú aktivitu nezávisle, ale aj podmienené pravdepodobnosti. Kumulatívne distribučné funkcie podľa pohlavia, veku, úrovne vzdelania a ekonomickej aktivity vyzerajú takto:

Iniciálne geografické rozloženie

Tieto údaje poskytuje štatistický úrad v dátových kockách výsledkov sčítania ľudu 2011.

Iniciálne rozdelenie príjmov

Z pohľadu rozdelenia platov iniciálnej populácie vychádzame z údajov Štatistické úradu.

Iniciálne rozdelenie poberaných dôchodkov a sociálnych dávok

Dáta v jednoduchej štruktúre poskytuje sociálna poisťovňa na svojom webe, vyžiadali sme aj detailné dáta. Aj tieto dáta je potrebné upraviť pre použitie v monte-carlo simulácii tak, aby boli vzájomne kompatibilné s výsledkami sčítania ľudu.

Niekoľko základných grafov

Zdroje: